Gestió de Residus

 

 

Tot els serveis realitzats al Centre Especial de Treball de Femarec donen ocupació estable a més de 140 persones amb discapacitat psíquica i/o Trastorn Mental Sever, el que permet complir l'RDL 1/2013 (antiga LISMI).

Todos los servicios realizados en el Centro Especial de Empleo de Femarec, dan trabajo estable a más de 140 personas con discapacidad psíquica y/o Trastorno Mental Severo, lo que permite cumplir el RDL 1/2013 (antigua LISMI).

 

Descobreix tota l'oferta de serveis que podem oferir-te

Descubre toda la oferta de servicios que podemos ofrecerte

 

   Estem a la teva disposició per a resoldre qualsevol dubte, contacta'ns!

¡Estamos a tu disposición, para resolver cualquier duda contáctanos!

rree@femarec.cat  /   93 303 65 00  /   c/ Maresme, 59 - 61 - 08019 Barcelona

 www.femarec.cat

 

Segueix Femarec a les xarxes socials / Sigue Femarec en las redes sociales

Per deixar de rebre correus promocionals de Femarec escriviu-nos a baixallista@femarec.cat

Per donar-vos de baixa de la nostra base de dades escriviu-nos a baixesbbdd@femarec.cat

Per modificar les vostres dades escriviu-nos a modificacionsbbdd@femarec.cat

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals (LOPD) i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), l’informem que la seva adreça de correu electrònic i la resta de dades de caràcter personal que voluntàriament ens ha facilitat, són objecte de tractament i formen part dels fitxers titularitat de Femarec, s.c.c.l.; inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de mantenir la nostra relació contractual,o en cas de no ser client, gestionar i mantenir actualitzada la nostra agenda de contactes i/o atendre les seves sol·licituds o peticions d’informació per via electrònica, i en tots dos casos, enviar-li informació comercial sobre els serveis prestats per FEMAREC relacionats amb el servei contractat, o bé perquè ha sol·licitat rebre-les expressament, per qualsevol via, inclosa l’electrònica. Podrà exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició o revocar el consentiment prestat, si s’escau, en qualsevol moment, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, remetent notificació escrita a tal fi, a Femarec, s.c.c.l., al carrer Sardenya, núm. 68, baixos, 08005 de Barcelona o enviant un correu a modificacionsbbdd@femarec.cat

Aquest missatge, així com qualsevol document o fitxer adjunt al mateix, es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial i/o legalment protegida per la normativa reguladora existent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, de conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre. Per la confidencialitat deguda de les dades remeses, queda prohibida la seva divulgació, còpia, alteració o distribució a tercers, sense la prèvia autorització expressa de Femarec, s.c.c.l. En cas de rebre aquest missatge per error, es prega ho notifiqui immediatament al remitent mitjançant correu electrònic i destrueixi posteriorment el missatge original així com qualsevol còpia del mateix

Para dejar de recibir correos promocionales de Femarec escríbenos a baixallista@femarec.cat

Para darte de baja de nuestra base de datos escríbenos a baixesbbdd@femarec.cat

Para modificar tus datos escríbenos a modificacionsbbdd@femarec.cat

 

En cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales (LOPD) y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), le informamos que su dirección de correo electrónico y el resto de datos de carácter personal que voluntariamente nos ha facilitado son objeto de tratamiento y forman parte de los ficheros titularidad de Femarec s.c.c.l. inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de mantener nuestra relación contractual o, en caso de no ser cliente, gestionar y mantener actualizada nuestra agenda de contactos y/o atender sus solicitudes o peticiones de información por vía electrónica, y en ambos casos enviarle información comercial sobre los servicios prestados por FEMAREC relacionados con el servicio contratado, o bien porque ha solicitado recibirla expresamente, por cualquier vía, incluida la electrónica. Podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición o revocar el consentimiento prestado, en su caso, en cualquier momento en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, remitiendo notificación escrita con tal fin, a Femarec s.c.c.l. en la calle Sardenya, núm. 68, bajos, 08005 Barcelona o enviando un correo a modificacionsbbdd@femarec.cat

 

Este mensaje, así como cualquier documento o fichero adjunto en el mismo, se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial y/o legalmente protegida por la normativa reguladora existente en materia de protección de datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre. Para la confidencialidad debida de los datos remitidos, queda prohibida su divulgación, copia, alteración o distribución a terceros, sin la autorización previa expresa de Femarec, s.c.c.l. En caso de recibir este mensaje por error, se ruega que lo notifique inmediatamente al remitente mediante correo electrónico y destruya posteriormente el mensaje original así como cualquier copia del mismo.