Projecte

 

Introducció

El 2017 en 10 xifres

Responsabilitat social

Política ambiental

Organizació i dimensió (gestio empresarial)

Femarec 2.0

 
 

Introducció

El projecte Femarec neix l'any 1991 com una entitat sense ànim de lucre que treballa per aconseguir la inserció laboral i social de persones en situació de vulnerabilitat. El projecte va començar unint dos objectius: la igualtat d’oportunitats per als més desafavorits i la preservació del medi ambient.

Des de l’inici de la seva trajectòria l’any 1991, Femarec capacita a diferents col·lectius des del centre de Desenvolupament personal del capital humà (DPCH) oferint la possibilitat d'obtenir una formació professionalitzadora en un sector laboral concret, explorant innovadores metodologies en l’àmbit de l’orientació i inserció sociolaboral, mitjançant una actuació individualitzada que pretén anar més enllà de la capacitació tècnica, explorant així tots els aspectes relacionats amb les aptituds, les actituds, l'entorn, les necessitats i les aspiracions de cada individu.

Actualment el Centre de DPCH atén prop de 4.000 persones en matèria de formació ocupacional i inserció, amb una taxa d'inserció al mercat laboral del voltant del 30%, i la requalificació de prop de 7.000 treballadors i treballadores en actiu de tot l'estat amb la formació continuada. Tot això mitjançant la realització de més de 500 cursos anuals.

Paral·lelament, el 1993 es va inaugurar el Centre Especial de Treball (CET) de Femarec, per integrar laboralment persones amb discapacitat psíquica i/o trastorn mental sever. Avui dia el CET dóna feina a més de 150 treballadors/ores amb discapacitat i ofereix al voltant de 13 serveis industrials diferents. Els treballadors i les treballadores del CET compten també amb un seguit de serveis socials complementaris articulats des del departament USAP (Unitat de Suport a l’Activitat Professional) que vetllen per la seva salut i benestar.

Per acabar, el maig de 1997 es va constituir, amb el suport d'un grup de rellevants empresaris i de personatges populars de la cultura i l'esport, la Fundació Femarec. L'objectiu d'aquesta fundació és fer de transmissora de l'actitud solidària cap a altres institucions susceptibles de comprometre’s amb l’objectiu d’impulsar i finançar mesures de lluita contra l'exclusió social.

 

El projecte Femarec es defineix a partir de tres aspectes que serveixen com a guia per a totes les actuacions que promou l'entitat. Aquests són la missió, la visió i els valors:

 • Missió (què fem): Potenciar i desenvolupar les competències professionals i personals des de dos pilars bàsics: amb la formació i l’apoderament; i amb el treball constant per a la integració social, laboral i cultural de les persones que atenem.

 • Visió (què volem ser): Un projecte de referència en la recerca eficient de resultats socials i econòmics, mitjançant l'atenció holística de la persona i fomentant la corresponsabilitat dels sectors públic i privat, esdevenint el seu nexe.

 • Valors (els nostres principis ètics): Solidaritat, integració, professionalitat, eficàcia, compromís, il·lusió, superació, perseverança i innovació.

Xarxes a les quals pertanyem:

  dincat ecas

 

 

 

El 2017 en 10 xifres

 

Responsabilitat social

Conciliació de la vida personal i laboral:

 
 • Possibilitat de treball a temps parcial: es permet la reducció de la jornada laboral amb la disminució salarial proporcional.

 • Possibilitat d’abandonar el lloc de treball per una emergència familiar.

 • La formació es realitza dins l’horari laboral sempre que sigui possible.

 • Diversos períodes amb jornada intensiva: tot el juliol i l’agost, els divendres i els dies abans de Tot Sants, el Dia de la Constitució, Reis i Nadal.

 • Vacances en el període nadalenc de 10 dies naturals.

 • Múltiples permisos retribuïts o a recuperar per a gestions personals i/o familiars.

 • Protocol de protecció a l’embaràs.

 • Protocol de condol

 

Política ambiental

Gestió de la qualitat

D’acord amb el principi de millora continua i el compromís que assumeix l’entitat amb la qualitat i el medi ambient, s'han executat una sèrie d’accions per aconseguir tal fi 

 • Canvi i reducció del número d'impressores i fotocopiadores a oficines. Instal·lació del programa PaperCutMF a cada usuari per confirmar i/o cancel·lar les impressions i conèixer l’impacte ambiental generat de la seva activitat..

 • Compra de vehicles que compleixen amb la normativa Euro VI.

 


Gestió de l'energia

Els nostres centres consumeixen energia elèctrica per a la il·luminació, aparells elèctrics i climatització, i els nostres vehicles que s’encarreguen de la recollida i el transport de residus, gasoil. 
 

Centre

(KWh) 2016

(KWh) 2017

Tres senyores

44.388

37.497

Sardenya

135.016

155.158

Maresme 59-61

72.710

75.548

Maresme 65-67

135.615

135.888

Total

387.729

404.091 

fuel

Consum gasoil al 2017:    
26.711,60
(25.178,80 al 2016)


co2

Contaminació atmosfèrica

 

Seguint amb la nostra implicació en la cura de l'entorn, també vigilem les emissions de CO2.

El conjunt del consum energètic (electricitat i gasoil) ha suposat l’emissió de 226.494,26  kg de CO2 a l’atmosfera. Els nostres centres no emeten gasos ni vapors esdevinguts de processos productius.

 


 

   

aigua

Gestió de l'aigua

Així mateix, es fa un consum responsable de l’aigua que es fa servir per rentar els vehicles i materials, netejar les instal·lacions i per al consum humà.

Centre

(m3) 2016

(m3) 2017

Tres senyores

130

154

Sardenya

698 781

Maresme 59-61

500

414

Maresme 65-67

702

619

Total

2.030 1.968 

residus

   

Producció i gestió de residus

Els residus que generem es recuperen al Centre Especial de Treball i a través d’empreses degudament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya

 

 
 

Organització i dimensió

(Gestió empresarial)

 

 

Plantilla mitjana el 2017:

305 treballadors i treballadores. 


Anàlisi de la plantilla:

Distribució de la plantilla per sexe

  Homes %  Dones % Total

Directius/ives

5 1,64 19 6,23 24

Tècnic/ques

22 7,21 59 19,34 81

Administratius/ives

4 1,31 26 8,52 30

Personal producció

123 40,33 47 15,41 170

Total

154 50,49 151 49,51 305


      
Distribució de la plantilla per centres

  2016 Altes Baixes 2017

Oficines centrals

25 2,5 0,5 27

CET*

180 13 13 180

DPCH*

104 15 21 90
         

Total

309 30,5 34,5 305

*CET: Centre Especial de Treball

*DPCH: Departament de Desenvolupament Personal i del Capital Humà

                      
 
 

Formació:

 
 

S'han organitzat 19 cursos dirigits a un total de 176 treballadors i treballadores, xifra que representa un 57,67% de la plantilla mitjana del 2017, durant un total de 234 hores de formació, la qual cosa suposa una inversió total de 1.034 hores.

 
 

Salut

 
 

Des del 2013 tenim contractada una pòlissa de salut amb Sanitas que oferim al nostre personal i als seus familiars directes:

 • Cobertura Sanitas Pro Pymes Salut per a menors de 64 anys a un cost aproximat d’un 16% inferior al preu de mercat.

 • Financem un 9,84% a cada treballador i treballadora mensualment.

 

 
     

Femarec 2.0

 
3.404 seguidors i seguidores (+644)

 

1.821 seguidors i seguidores (+184)

 

2.010 seguidors i seguidores (+550)
 

7.032 visualitzacions  (+597 (+9%) respecte el 2016)
21 videos nous

 

352.628 visites totals (+68.407)
137.110 visitants diferents (+49.111)
966 mitjana visites diàries (+187)

 
   
 

Memòria d'activitats 2017

PROJECTES

ACTIVITAT

DADES ECONÒMIQUES

GRAFIQUES

       

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso